Kontaktní centrum

s terénním programem BřeclavI velká pouť začíná
prvním krůčkem...

Programy
kontaktní centrum
terénní program
služby pro veřejnost

Rady a informace
pro rodiče
webporadna
harm reduction

O nás
více o programu
kontaktní informace
příběh z káčka

Odkazy
o drogách
charita

výběrové řízení

 

 

<zpět na úvodní stranu>

 


Na této stránce Vám chcem přiblížit některé ze zásad, kterými se náš program řídí při poskytování svých služeb. K těmto zásadám se veřejně hlásíme a snažíme se je v maximální možné míře naplňovat.

Chápeme je tedy jakožto náš veřejný závazek, za jehož dodržení cítí všichni pracovníci programu odpovědnost.

 

 1. Poslání programu

 2. Cílová skupina uživatelů služeb

 3. Cíle programu

 4. Principy poskytovaných služeb

 5. Finanční podpora programu

 

Poslání programu

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav poskytuje ve své budově i na ulici služby uživatelům návykových látek anebo lidem, kterých se drogový problém dotýká. Jeho posláním je snižovat zdravotní rizika a pomáhat řešit sociální problémy způsobem vstřícným ke každému, kdo se rozhodne vyhledat pomoc. Dále se snaží podněcovat uživatele služeb ke změně a naplnění jejich osobních cílů. Nedílnou součástí činnosti zařízení je ochrana veřejného zdraví a spolupráce s veřejností.

 zpět na začátek stránky

 

Cílová skupina uživatelů služeb

Cílovou skupinou zařízení jsou osoby starší 16 let -  experimentální i pravidelní uživatelé návykových látek. Vedle nich se zaměřujeme na osoby jim blízké. Primární cílovou skupinou jsou problémoví (dlouhodobí a/nebo injekční) uživatelé nealkoholových drog. Uživatelům alkoholu nebo osobám závislým na hracích automatech je nabízeno poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb.

Z důvodu specifických potřeb pracovníci věnují zvláštní pozornost následujícím skupinám osob:

 • uživatelů drog mladším 18 let

 • těhotným a kojícím uživatelkám drog

 • uživatelům drog, kteří mají v péči dítě mladší 18 let

 • osobám se sníženou schopností pohybu a orientace

 • osobám negramotným

 • osobám se závažnou psychiatrickou poruchou nebo onemocněním vyžadujícím soustavnou odbornou zdravotní péči

 • osobám nesvéprávným

 

Negativní vymezení cílové skupiny

Níže jsou uvedeny skupiny osob, kterým nejsme schopni poskytnout služby ve standardní kvalitě:

 • osoby s postižením sluchu (neslyšící a hluchoněmé), které komunikují pouze pomocí znakové řeči pro neslyšící

 • osoby, které vykazují těžké mentální znevýhodnění, čímž jim je znemožněno pochopení a přijetí smyslu služby - nedokážou se orientovat v čase nebo prostoru, nedokážou sdělit mluvenou, psanou či jinou, nám srozumitelnou, formou své potřeby

 • osoby hovořící jiným než českým jazykem bez překladatele (s výjimkou slovenštiny)

Pokud si potencionální uživatel služeb zajistí asistenta, tlumočníka či jinou odbornou pomoc, pak jsme schopni mu službu v odpovídající a dostatečné kvalitě poskytnout.

zpět na začátek stránky

 

Cíle programu

Z poslání zařízení vyplývají především tyto cíle:

 • navázat a udržet kontakt s osobami, kterých se drogový problém dotýká

 • snížit rizika spojená s užíváním návykových látek

 • podpořit uživatele služby v zajištění běžných záležitostí: osobní doklady zdravotní péče, příjem a bydlení

 • podpořit uživatele služby při řešení aktuálních problémů

 • zprostředkovat kontakt s jinými odbornými službami

 zpět na začátek stránky

 

Principy poskytovaných služeb

Nízkoprahovost

Jedinou podmínkou pro využití našich služeb je příslušnost k cílové skupině, na kterou je zařízení orientováno a dodržení vnitřních pravidel, se kterými je uživatel služeb seznámen při vstupu do zařízení. Uživatelům služeb je zaručena možnost zůstat v anonymitě, služby jsou poskytovány bezplatně.

 

Diskrétnost

Informace, které uživatel služeb sdělí pracovníkům programu, jsou automaticky považovány za důvěrné a bez souhlasu uživatele služeb nemohou být sdělovány třetím osobám. Za takovou informaci se považuje i skutečnost, že daná osoba je uživatelem služeb programu. Data o uživateli služby bez jeho předchozího souhlasu mohou být poskytnuty pouze formou hromadné informace, ze kterých není možné konkrétního uživatele služby identifikovat.

 

Respekt k individualitě uživatele služeb

Ke každému uživateli služby je přistupováno jako k jedinečné lidské bytosti, která má své individuální přání a potřeby. Tato přání a potřeby musí mít uživatel služeb možnost vyjádřit a pracovníci zařízení je musí respektovat. Respekt k individualitě uživatele služeb se projevuje i v situaci, kdy je uživatel služby odmítnut s odůvodněním, že dané potřeby není program schopen uspokojit. Uživateli je v takovém případě předán kontakt na kompetentní sociální službu.

Respekt k volbám uživatele služeb

Pracovníci programu respektují volby uživatele služeb, i když s jeho rozhodnutím nesouhlasí. Uživatel služeb není pro své volby předmětem morálních soudů pracovníků, v případě potřeby je však konfrontován s důsledky, které jeho rozhodnutí mají. Provedené volby klienta nejsou interpretovány jako jeho selhání, ale jako legitimní uplatnění svobodné vůle. Za takové uplatnění svobodné vůle je pokládána i situace, kdy uživatel služeb přestane využívat služeb programu.  V případě zájmu ze strany uživatele služeb je kontakt mezi ním a programem opět obnoven.

 zpět na začátek stránky

 

Finanční podpora programu

Náš program by nemohl nabízet své služby bez finanční podpory, za kterou děkujeme těmto partnerům:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 • Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Jihomoravský kraj

 • město Břeclav

 • město Hustopeče

 • město Mikulov

 • město Pohořelice

 • a další obce našeho  regionu

 zpět na začátek stránky


 


Roční cíle programu
Rok 2019
Zhodnocení roku 2018

 


Stížnosti
Postup pro vyřizování vašich stížností

 


Etický kodex
Zobrazit etický kodex našeho programu